Lyssna - KommunfullmäktigeLyssna på/ladda ner Lidköpings kommunfullmäktiges möten.


För att du lättare ska hitta till de punkter du är intresserad av är inspelningen uppdelad så att det är en fil per punkt. Ljudfilerna finns tillgängliga efterhand som de redigerats, normalt inom 12 tim.
Ärendelistor och protokoll hittar du på Lidköpings kommuns mötesportal.
Info om sammanträdesdagar, mm finns på lidkoping.se.
Se KF webb-tv, live eller i efterhand på lidkoping.se.

2024-06-17 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Besvarande av eventuella frågor
   
 • 5.Allmänpolitisk debatt
   
 • 6.Strategisk plan och budget 2025-2027
   
 • 7.Delårsrapport 1, 2024
   
 • 8.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om DCA avtalet (Defense Cooperation Agreement)
   
 • 9.Arbetsordning för kommunfullmäktige
   
 • 10.Efter återremiss - Arvodesreglemente för förtroendevalda i Lidköping kommun
   
 • 11.Taxa för underjordsbehållare
   
 • 12.Startbeslut och beslut om genomförande för renovering och ombyggnad av Bräddegårdens äldreboende
   
 • 13.Riktlinje för krigsplacering Lidköpings kommun
   
 • 14.Efter återremiss - Antagande av riktlinjer för nyttjanderätt och arrende
   
 • 15.Efter återremiss - Platsvarumärkesplattform Lidköping
   
 • 16.Revidering av servicenämndens reglemente
   
 • 17.Revidering Bolagspolicy och gemensamt ägardirektiv för kommunens helägda bolag
   
 • 18.Revidering av ägardirektiv för Lidköping Stadshus AB
   
 • 19.Revidering av ägardirektiv för Lidköping Miljö och Teknik AB
   
 • 20.Revidering av ägardirektiv för Lidköping Elnät AB
   
 • 21.Revidering av ägardirektiv för AB Bostäder i Lidköping
   
 • 22.Revidering av ägardirektiv för Lidköping Energi AB
   
 • 23.Revidering av ägardirektiv för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
   
 • 24.Revidering bolagsordning för AB Bostäder i Lidköping
   
 • 25.Revidering bolagsordning för Lidköping Energi AB
   
 • 26.Revidering bolagsordning för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
   
 • 27.Revidering bolagsordning Lidköping Hovby Flygplats AB
   
 • 28.Svar på motion från Ulrika Gartman Blom om förbättrad säkerhet och belysning vid övergångsställen i Lidköpings kommun
   
 • 29.Svar på motion (V) om att möjliggöra hyggesfritt skogsbruk och verka för blandskog i kommunens skogar
   
 • 30.Svar på motion (MP) om bostad till våldsutsatta kvinnor och barn som inte är skrivna i kommunen
   
 • 31.Inkomna motioner
   
 • 32.Inkommen motion (V) om bostadsrådgivning för äldre
   
 • 33.Inkommen motion (MP) om tillgänglighetsinvestering av friluftsbad och att bygga badbryggor anpassad till rullstol
   
 • 34.Sammanträdesplan 2025 för kommunfullmäktige
   
 • 35.Ansvarsfrihet för kommunalförbund Tolkförmedling Väst 2023
   
 • 36.Ansvarsfrihet för Skaraborgs Kommunalförbund
   
 • 37.Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg
   
 • 38.Ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning för Räddningstjänsten Skaraborg
   
 • 39.Valärenden - Entledigande och fyllnadsval KF 17 juni 2024
   
 • 40.Val av huvudman till Sparbankstiftelsen Lidköping
   
 • 41.Val av ersättare till AB Bostäder i Lidköping
   
 • 42.Val av ersättare i Lidköping Stadshus AB
   
 • 43.Val av lekmannarevisorer och ersättare till kommunala bolag
   
 • 44.Anmälan om länsstyrelsens beslut om efterträdarval i kommunfullmäktige
   
 • 45.Avvikelse från Allmänna bestämmelser, bilaga J, för LSS-verksamhet Haraldsgården
   
 • 46.Övrigt, avslutning
   
2024-04-29 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2024
   
 • 4.Besvarande av eventuella interpellationer
   
 • 5.Fråga ställd av oppositionsråd Gustav Edvinsson (S) till kommunstyrelsens ordförande Bertil Jonsson (M) om medel till välfärdsnämnden
   
 • 6.Riktlinjer för avgifter och ersättningar inom välfärdsnämndens verksamheter
   
 • 7.Detaljtaxa VA år 2024
   
 • 8.Taxa för slamtömning 2024
   
 • 9.Årsredovisning 2023
   
 • 10.Ansvarsfrihet för nämnder och styrelse Lidköpings kommun 2023
   
 • 11.Upphandling av entreprenaden på Ängens avloppreningsverk
   
 • 12.Riktlinjer för bostadsförsörjning 2024-2030
   
 • 13.Ikraftträdande av taxan gällande Tillståndsenheten i samverkan (TIS)
   
 • 14.Antagande av kommunikationspolicy
   
 • 15.Hemtjänst ska ingå i Lidköpings valfrihetsmodell enligt LOV
   
 • 16.Slutredovisning Villa Videbeck demenscentrum
   
 • 17.Svar på motion (V) om skötsel och tillsyn av kommunens badplatser
   
 • 18.Svar på motion (V) om att anmälningsplikt inte ska införas i kommunal verksamhet
   
 • 19.Svar på motion (MP) om att skapa en integrationsplan och införa integrationssamordnare
   
 • 20.Svar på motion (S) (C) (MP) om att ta fram en kompetensförsörjningsplan med tillhörande lönestrategi
   
 • 21.Inkomna motioner
   
 • 22.Redovisning av obesvarade motioner KF 29 april 2024
   
 • 23.Valärenden - Entledigande och fyllnadsval KF 29 april 2024
   
 • 24.Val av ersättare till Lidköping Energi AB
   
 • 25.Val av ersättare till Lidköping Stadshus AB
   
 • 26.Val av revisorer till kommunrevisionen räkenskapsåren 2023-2026
   
 • 27.Val av nämndeman till Skaraborgs tingsrätt mandatperidoden 2024-2027
   
 • 28.Val av ombud till Kommunforskning i Väst (KFi) mandatperioden 2023-2026
   
 • 29.Anmälan om länsstyrelsens beslut om efterträdarval i kommunfullmäktige
   
 • 30.Anmälningar KF 29 april 2024
   
 • 31.Övrigt, avslutning
   
2024-03-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2024
   
 • 4.Frågor och interpellationer
   
 • 5.Fråga ställd av Ulrika Gartman Blom till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen om Hovby flygplats - ska den avvecklas eller utvecklas?
   
 • 6.Antagande av detaljplan för Skyffeln 2, Esplanaden 59
   
 • 7.Antagande av detaljplan för del av Sannorna 6:1, Hamnen
   
 • 8.Planeringsstrategi 2023-2028
   
 • 9.Policy informationssäkerhet
   
 • 10.Platsvarumärkesplattform Lidköping
   
 • 11.Lokala regler för partistöd
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Valärenden - Entledigande och fyllnadsval KF 25 mars 2024
   
 • 14.Val av ersättare till styrlesen för AB Bostäder i Lidköping
   
 • 15.Val av ersättare till Lidköping Energi AB
   
 • 16.Val av ersättare i styrelsen för Lidköping Stadshus AB
   
 • 17.Nominering av ersättare till styrelsen för Formakademin i Lidköping AB
   
 • 18.Entledigande av revisor till kommunrevisionen
   
 • 19.Anmälningar KF 25 mars 2024
   
 • 20.Anmälan om länsstyrelsens beslut om efterträdarval i kommunfullmäktige
   
 • 21.Avslutning
   
2024-02-26 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2024
   
 • 4.Fråga ställd av Ulrika Gartman Blom till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen om Hovby flygplats - ska den avvecklas eller utvecklas?
   
 • 5.Antagande av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl, Spiken
   
 • 6.Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal
   
 • 7.Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
   
 • 8.Taxa enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg
   
 • 9.Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning
   
 • 10.Antagande av arbetsmarknadspolicy
   
 • 11.Ansökan om utökad borgen Lidköpings tennisklubb
   
 • 12.Begäran om avvikelse från Allmänna bestämmelser gällande 11 timmars dygnsvila
   
 • 13.Godkännande av mätetal Kommunfullmäktiges styrkort 2024-2027
   
 • 14.Svar på motion (M) och (SD) strategi om ökad vildsvinsjakt på kommunal mark
   
 • 15.Svar på motion (C) om mensskydd på våra skolor
   
 • 16.Svar på motion (C) om gratis frukt i grundskolan
   
 • 17.Svar på motion (V) om Lidköping - den miljö- och klimathållbara evenemangs- och destinationskommunen
   
 • 18.Inkomna motioner
   
 • 19.Inkommen motion från Ulrika Gartman Blom att utreda etableringen av flytande bostadsområde i Lidköpings kommun
   
 • 20.Inkommen motion från Ulrika Gartman Blom om förbättrad säkerhet och belysning vid övergångsställen i Lidköpings kommun
   
 • 21.Inkommen motion (C) om meningsfull fritid för barn och unga i Lidköpings kommun
   
 • 22.Inkommen motion (V) om åtgärder för att fasa ut PFAS-produkter i kommunens egna verksamheter
   
 • 23.Inkommen motion (V) om uppdrag att ta fram förslag på och pröva arbetstidsförkortning inom kommunens välfärdssektor med mål att skapa attraktivare schema och arbetstider
   
 • 24.Inkommen motion (MP) om att ta fram en arbetsmarknadsstrategi
   
 • 25.Slutredovisning Stenportskolan
   
 • 26.Valärenden - Entledigande och fyllnadsval KF 26 februari 2024
   
 • 27.Entledigande av huvudman till Sparbankstiftelsen Lidköping
   
 • 28.Nominering av ersättare till styrelsen Formakademin i Lidköping AB
   
 • 29.Val av ersättare till AB Bostäder i Lidköping
   
 • 30.Ändring av styrelse för Lidköping Hovby flygplats AB
   
 • 31.Val av ledamot och ersättare i Lidköping Stadshus AB
   
 • 32.Entledigande av ombud Vänerhamn AB
   
 • 33.Val av lekmannarevisor till kommunala bolag
   
 • 34.Anmälan om länsstyrelsens beslut om efterträdarval i kommunfullmäktige
   
 • 35.Övrigt, avslutning
   
2023-12-18 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Utdelning av minnesgåva till jubilar
   
 • 4.Frågor och interpellationer
   
 • 5.Fråga till kommunstyrelsens ordförande om åtgärder mot droganvändningen i Lidköping
   
 • 6.Allmänhetens frågestund 2023
   
 • 7.Finansiering vid överlåtelse av anläggningstillgångar gällande Elnät till Lidköping Elnät AB
   
 • 8.Finansiering vid överlåtelse av anläggningstillgångar gällande VA, Renhållning och Bredband till Lidköping miljö och teknik AB
   
 • 9.Revidering bolagsordning Lidköping Elnät AB
   
 • 10.Revidering bolagsordning Lidköping Miljö och Teknik AB
   
 • 11.Svar på återremiss inköpscentral V6
   
 • 12.Friluftslivsprogram för Lidköpings kommun
   
 • 13.Upplåningsram internbanken 2024
   
 • 14.Riktlinjer för avgifter och ersättningar inom äldreomsorg och funktionsnedsättning 2024
   
 • 15.Antagande av reviderad förbundsordning Tolkförmedling Väst
   
 • 16.Antagande av reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg
   
 • 17.Svar på motion (S) ökad vistelsetid för "15-timmarsbarn" i förskolan
   
 • 18.Svar på motion (V) utveckla Lidköpings Folkets park som grönt parkområde, kultur- och fritidsscen samt en träffpunkt och mötesplats för sammankomster
   
 • 19.Inkomna motioner
   
 • 20.Inkommen motion (S) (C) (MP) om att införa hållbarhetsutskott i Lidköpings kommun
   
 • 21.Inkommen motion från Ulrika Gartman Blom (M) om att utreda etablering av Småskaliga Modulära Reaktorer (SMR) i Lidköpings kommun
   
 • 22.Inkommen motion (S, C, MP) om att ta fram en kompetensförsörjningsplan med tillhörande lönestrategi
   
 • 23.Inkommen motion (V) om att möjliggöra hyggesfritt skogsbruk och verka för blandskog i kommunens skogar
   
 • 24.Entledigande och fyllnadsval KF 18 december 2023
   
 • 25.Val av revisor och vice ordförande till kommunrevisionen räkenskapsåren 2023-2026
   
 • 26.Ändring av styrelse för Lidköping Hovby Flygplats AB
   
 • 27.Val av ledamot till Vänerhamn AB för mandatperioden 2023-2026
   
 • 28.Val av ledamot till Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle mandatperioden 2023-2026
   
 • 29.Anmälningar KF 18 december 2023
   
 • 30.Avslutning
   
2023-11-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2023
   
 • 4.Frågor och interpellationer
   
 • 5.Försäljningsvärde för elnätsverksamhetens anläggningar och övrig teknisk utrustning
   
 • 6.Försäljningsvärde för bredbandsverksamhetens anläggningar och övrig teknisk utrustning
   
 • 7.Konfirmering av beslutad Strategisk plan och budget 2024-2026 inklusive tekniska justeringar
   
 • 8.Detaljtaxa Renhållningen år 2024
   
 • 9.Upplåningsram 2024
   
 • 10.Inrättande av gemensam löneenhet V6 - Lönecenter V6
   
 • 11.Plan för krisberedskap
   
 • 12.Handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
   
 • 13.Förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg
   
 • 14.Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Göliska IT
   
 • 15.Utbetalning av partistöd 2024
   
 • 16.Svar på motion (C) om föreningsdrivna anläggningar
   
 • 17.Svar motion (V) om bullerdämpande åtgärder inom friluftsområdet på Råda Ås
   
 • 18.Svar på motion (C) Utomhusgym
   
 • 19.Svar på motion (V) om insatser som stärker och tillgängliggör Råda natur- och friluftsområde för fler besökare
   
 • 20.Inkomna motioner
   
 • 21.Valärenden - entledigande och fyllnadsval KF 27 november 2023
   
 • 22.Anmälningar KF 27 november 2023
   
 • 23.Avslutning
   
2023-10-30 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare och bestämmande av tid för justering
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2023
   
 • 4.Frågor och interpellationer
   
 • 5.Bestämmelser och taxa gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om vissa receptfria läkemedel
   
 • 6.Allmänpolitisk debatt
   
 • 7.Strategisk plan och budget 2024-2026
   
 • 8.Delårsrapport 2 2023
   
 • 9.Startbeslut för projektering av ny förskola Majåker
   
 • 10.Svar på motion (C) om fullmåttshall för träning i Tun
   
 • 11.Svar på motion (C) om fullmåttshall för träning i Otterstad
   
 • 12.Svar på motion (C) om fullmåttshall för träning i Örslösa
   
 • 13.Svar på motion (C) om förskola i Lovene/Mellby
   
 • 14.Svar på motion (SD) om vänort i Ukraina
   
 • 15.Svar på motion (SD) uppdragen som kommunal- och oppositionsråd borde ha reglementen som reglerar ansvar och förväntningar [Notering: Punkten som återkom flera gånger är ihopklippt här. Reservation för felklippning //Radio Lidk]
   
 • 16.Svar på motion (S) om textilinsamling för återvinning
   
 • 17.Inkomna motioner
   
 • 18.Redovisning av obesvarade motioner KF 30 oktober 2022
   
 • 19.Valärenden - Entledigande och fyllnadsval KF 30 oktober 2023
   
 • 20.Val av ledamöter och ombud till TABA Invest AB
   
 • 21.Val av lekmannarevisorer till TABA Invest AB
   
 • 22.Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige i Lidköping
   
 • 23.Anmälningar KF 30 oktober 2023
   
 • 24.Avtackning av Ulrika Gartman-Blom, avslutning
   
2023-09-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2023
   
 • 4.Frågor och interpellationer
   
 • 5.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Gartman Blom (M) om översvämningar och avlopps- och dagvattenhantering
   
 • 6.Beslut om genomförande, fas 2 ersättningsbyggnad högstadieskolor – Rudenschöldskolan
   
 • 7.Beslut om genomförande, fas 2 ersättningsbyggnad högstadieskolor – Dalängskolan
   
 • 8.Detaljtaxor Elnät 2023
   
 • 9.Politiska arbetssätt
   
 • 10.Borgensansökan, förlängning av borgen Västra Kållandsö VA ekonomisk förening
   
 • 11.Avgifter och ersättningar inom Område myndighetsutövning stöd och behandling
   
 • 12.Svar på motion (L) upprusta Framnäs IP för elitfotboll och friidrott
   
 • 13.Svar på motion (MP) om att införa barn- och ungdomsstrateg
   
 • 14.Inkomna motioner
   
 • 15.Inkommen motion (V) om att ingen anmälningsplikt inte ska införas i kommunal verksamhet
   
 • 16.Redovisning av partistöd 2022
   
 • 17.Valärenden - Entledigande och fyllnadsval KF 25 september 2023
   
 • 18.Val av 1:e och 2:e vice ordförande i överförmyndarnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 19.Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt mandatperidoden 2024-2027
   
 • 20.Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige i Lidköping
   
 • 21.Anmälningar KF 25 september 2023
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2023-06-19 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare och bestämmande av tid för justering
   
 • 3.Frågor och interpellationer
   
 • 4.Avtal om medfinansiering och samverkan för projektering och produktion gällande av- och påfarter Kartåsen
   
 • 5.Delårsrapport 1 2023 Lidköpings kommun
   
 • 6.Tilläggsanslag för Återinvestering - offentlig belysning, servicenämnden
   
 • 7.Riktlinje för investeringsstöd till föreningar
   
 • 8.Godkännande av mål i kommunfullmäktiges styrkort 2024-2027
   
 • 9.Taxa för felparkeringsavgift inom Lidköpings kommun
   
 • 10.Bestämmelser och taxa gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om vissa receptfria läkemedel
   
 • 11.Ägardirektiv för Lidköping Stadshus AB
   
 • 12.Ägardirektiv för Lidköping Miljö och Teknik AB
   
 • 13.Ägardirektiv för Lidköping Elnät AB
   
 • 14.Bolagspolicy och gemensamt ägardirektiv för kommunens helägda bolag
   
 • 15.Ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbunds direktion 2022
   
 • 16.Ansvarsfrihet för Samordningförbundet Skaraborg 2022
   
 • 17.Ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst (TFV) 2022
   
 • 18.Ansvarsfrihet för kommunalförbund Räddningstjänsten Skaraborg
   
 • 19.Svar på motion (V) om att ta fram en koldioxidbudget för Lidköping
   
 • 20.Svar på motion (V) En strategi för ökad solenergi i kommunen
   
 • 21.Inkomna motioner
   
 • 22.Inkommen motion (V) om Lidköping - den miljö- och klimathållbara evenemangs- och destinationskommunen
   
 • 23.Inkommen motion (MP) om bostad till våldsutsatta kvinnor och barn som inte är skrivna i kommunen
   
 • 24.Entledigande och fyllnadsval KF 19 juni 2023
   
 • 25.Nominering av ersättare till Formakademin i Lidköping AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 26.Nominering av ledamot till Destination Läckö-Kinnekulle AB för mandatperioden 2023-2026
   
 • 27.Anmälningar KF 19 juni 2023
   
 • 28.Anmälan om nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige i Lidköping
   
 • 29.Övrigt, avslutning
   
2023-05-29 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Information från riksförbundet Unizon
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2023
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Gartman Blom (M) om processen framåt för ett nytt badhus
   
 • 7.Sammanträdesplan 2024 för kommunfullmäktige
   
 • 8.Svar på motion (MP) om ny skogspolicy
   
 • 9.Svar på motion (C) Lokala utvecklingsplaner för en levande landsbygd och levande ytterområden
   
 • 10.Svar på motion (C) Cykelväg Örslösa
   
 • 11.Svar på motion (C) Cykelväg Mellby och Gillstad
   
 • 12.Svar på motion (C) Cykelväg Norra Härene och Saleby
   
 • 13.Svar på motion (V) om rätta förutsättningar för att klara uppdragen inom socialtjänsten
   
 • 14.Svar på motion (V) Rädda våra pollinatörer
   
 • 15.Svar på motion (V) Goda arbetsvillkor för anställda inom vård- och omsorg
   
 • 16.Inkommen motion (C) om gratis frukt i grundskolan
   
 • 17.Inkommen motion (C) om mensskydd på våra skolor
   
 • 18.Inkommen motion (V) om insatser som stärker och tillgängliggör Råda natur- och friluftsområde för fler besökare
   
 • 19.Entledigande och fyllnadsval KF 29 maj 2023
   
 • 20.Nominering av ledamot och ersättare till Formakademin i Lidköping AB mandatperioden 2023-2026 + Val till Hovby flygplats
   
 • 21.Redovisning till kommunfullmäktige av välfärdsnämndens fördjupade granskning av våren under pandemin
   
 • 22.Anmälningar KF 29 maj 2023
   
 • 23.Anmälan om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Lidköping
   
 • 24.Övrigt, avslutning
   
2023-04-24 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare och bestämmande av tid för justering
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2023
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Årsredovisning 2022
   
 • 6.Ansvarsfrihet för nämnder och styrelse Lidköpings kommun 2022
   
 • 7.Upplåningsramar 2023
   
 • 8.Namngivning av plats inom Rörstrandsområdet
   
 • 9.Revidering reglemente för funktionshinderrådet
   
 • 10.Svar på motion (MP) om att Lidköpings kommun ersätter könsprefixen ”-man” och ”-kvinna” med det könsneutrala ”-person”
   
 • 11.Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar vid myndighetsjusteringar
   
 • 12.Redovisning av obesvarade motioner KF 24 april 2023
   
 • 13.Inkomna motioner
   
 • 14.Inkommen motion (S) om textilinsamling för återvinning
   
 • 15.Inkommen motion (V) om att utveckla Lidköpings Folkets park som grönt parkområde, kultur- och fritidsscen samt en träffpunkt och mötesplats för sammankomster
   
 • 16.Entledigande och fyllnadsval KF 24 april 2023
   
 • 17.Val av styrelse till Lidköping Hovby Flygplats AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige, samt val av ombud till bolagsstämman
   
 • 18.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Lidköping Elnät AB
   
 • 19.Entledigade från uppdrag som lekmannarevisor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg mandatperiod 2023-2026
   
 • 20.Anmälningar KF 24 april 2023
   
 • 21.Anmälan om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige i Lidköping
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2023-02-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2023
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Utökning av godkända behållare renhållningen
   
 • 7.Utökad taxa renhållning för container samt nya storlekar på kärl
   
 • 8.Genomförandebeslut bostadsbyggnation Spettet 4 Lidköping
   
 • 9.Nytt verksamhetsområde VA – Kartåsens industriområde
   
 • 10.Bolagsordning för Lidköping Miljö och Teknik AB
   
 • 11.Bolagsordning för Lidköping Elnät AB
   
 • 12.Godkännande av beslut om komplettering av Regler för föreningsstöd
   
 • 13.Entledigande och fyllnadsval KF 27 februari 2023
   
 • 14.Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2022-2026
   
 • 15.Val av revisor till kommunrevisionen räkenskapsåren 2023-2026
   
 • 16.Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 17.Val av ledamöter och ersättare till valnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 18.Val av ersättare till Lidköping Energi AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige
   
 • 19.Rättelse av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2022, § 208, om val av styrelse Lidköping Energi AB
   
 • 20.Val av ledamot till Lidköpings Näringslivsfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige
   
 • 21.Val av ledamot/ordförande och ersättare till Pumpen i Lidköping AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige
   
 • 22.Val till ledamot och ersättare till Lidköpings Vänerlogistik AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige
   
 • 23.Val av ordförande till Lidköping Grepen 13 AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med första ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige
   
 • 24.Val av ledamot till Vänerhamn AB för mandatperioden 2023-2026
   
 • 25.Val av ombud till Inera AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 26.Val av representanter till Inera AB ägarrådet mandatperioden 2023-2026
   
 • 27.Val av ledamot till Skaraborgs föreningsarkiv mandatperioden 2023-2026
   
 • 28.Val av ombud till Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026
   
 • 29.Val av ägarrepresentanter till Samordningsförbundet Skaraborg mandatperioden 2023-2026
   
 • 30.Val av gode man enligt fastighetsbildningslagen mandatperioden 2023-2026
   
 • 31.Val av ombud till Kommunforskning i Väst (KFi) mandatperioden 2023-2026
   
 • 32.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Formakademin i Lidköping AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 33.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till föreningen PKI-skolan, ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026
   
 • 34.Nominering av två ledamöter till styrelsen för Destination Läckö-Kinnekulle AB för mandatperioden 2023-2026
   
 • 35.Val av ordförande till arvodesberedningen mandatperioden 2022-2026
   
 • 36.Val av lekmannarevisorer och ersättare i kommunens aktiebolag samt revisorer och ersättare i stiftelser och föreningar för tiden 2023-2026
   
 • 37.Inkommen motion (S) om ökad vistelsetid för "15-timmarsbarn" i förskolan
   
 • 38.Inkommen motion (C) om föreningsdrivna anläggningar
   
 • 39.Inkommen motion (V) om bullerdämpande åtgärder inom friluftsområdet på Råda Ås
   
 • 40.Inkommen motion (MP) om ny skogspolicy
   
 • 41.Inkomna motioner
   
 • 42.Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige i Lidköping
   
 • 43.Anmälningar KF 27 februari 2023
   
 • 44.Avslutning
   
2022-12-12 15:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna! (Obs Sammanträdet växlar mellan olika versioner av dagordningen. Radion har valt den ena så därför stämmer inte numreringen i vissa lägen.)
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av protokolljusterare och bestämmande av tid för justering
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2022
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Inrättande av kommunalt bolag för elnätsverksamhet Lidköping Elnät AB
   
 • 7.Inrättande av kommunalt bolag för teknisk verksamhet – Lidköping Miljö och Teknik AB
   
 • 8.Bildande av kommunkoncern med koncernmoderbolag
   
 • 9.Val av ledamöter samt val av ombud till Lidköping Elnät AB
   
 • 10.Val av ledamöter och suppleanter samt val av ombud till Lidköping Miljö och Teknik AB
   
 • 11.Val av ledamöter och suppleanter samt val av ombud till Lidköping/Hovby Flygplats AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 12.Förnyat inriktningsbeslut för nytt avloppsreningsverk
   
 • 13.Arvodesreglemente för förtroendevalda i Lidköpings kommun
   
 • 14.Initiativärende från arvodesberedningen om att ge uppdraget till arvodesberedningen att bereda arvoden till de kommunala bolagen
   
 • 15.Policy för upphandling och inköp
   
 • 16.Riktlinje för investeringar
   
 • 17.Begäran om tilläggsanslag åren 2023-2026 avseende vård och underhåll av offentlig konst
   
 • 18.Nya vattenskyddsföreskrifter och revidering av vattenskyddsområde för grundvattentäkter vid Råda ås
   
 • 19.Ansöknings- och tillsyningsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
   
 • 20.Frister för tillsyn och sotning inom Räddningstjänsten Skaraborg
   
 • 21.Avgifter för tillsyn och rengöring inom Räddningstjänsten Skaraborg
   
 • 22.Inkallelseordning för ersättare i nämnder i Lidköpings kommun mandatperioden 2023-2026
   
 • 23.Svar på motion (L) Livsmedelsupphandling enligt svenska krav
   
 • 24.Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar vid myndighetsjusteringar
   
 • 25.Firmatecknare för Lidköpings Kommun
   
 • 26.Inkommen motion (MP) om att införa barn- och ungdomsstrateg
   
 • 27.Inkommen motion (MP) om att Lidköpings kommun ersätter könsprefixen ”-man” och ”-kvinna” med det könsneutrala ”-person”
   
 • 28.Inkomna motioner
   
 • 29.Uppvaktning av jubilarer - 24-årsgåva
   
 • 30.Entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 31.Val av revisorer till kommunrevisionen räkenskapsåren 2023-2026
   
 • 32.Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, mandatperioden 2023-2026
   
 • 33.Val av kommunalråd mandatperioden 2023-2026
   
 • 34.Val av ledamöter och ersättare till välfärdsnämnd, mandatperioden 2023-2026
   
 • 35.Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 36.Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 37.Val av ledamöter och ersättare till servicenämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 38.Val av ledamöter och ersättare till fritids- och föreningsnämnd, mandatperioden 2023-2026
   
 • 39.Val av ledamöter och ersättare till kulturnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 40.Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 41.Val av ledamöter och ersättare till valnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 42.Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden, mandatperioden 2023-2026
   
 • 43.Val till styrelse och ombud till AB Bostäder i Lidköping mandatperioden 2023-2026
   
 • 44.Val till styrelse och ombud till Lidköpings Näringslivsfastigheter AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 45.Val till styrelse och ombud till Lidköping Energi AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 46.Val till styrelse och ombud till Pumpen i Lidköping AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 47.Val till styrelse och ombud till AKO-Fastigheter AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 48.Val till styrelse och ombud till Lidköpings Vänerlogistik AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 49.Val av ordförande och vice ordförande till Lidköping Grepen 13 AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 50.Val av ledamot och ombud Vänerhamn AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 51.Nominering till styrelse och val av ombud till Destination Läckö-Kinnekulle AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 52.Val av ledamot och ersättare till Räddningstjänsten Skaraborg manadatperioden 2023-2026
   
 • 53.Val av ledamot och ersättare till till Skaraborgs kommunalförbunds direktion mandatperioden 2023-2026
   
 • 54.Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Göliska IT direktionen mandatperioden 2023-2026
   
 • 55.Val av ledamot och ersättare samt representanter till Tolkförmedlingen Väst förbundsdirektion mandatperioden 2023-2026
   
 • 56.Val av ledamot och ersättare samt ägarrepresentant till Samordningsförbundet Skaraborg
   
 • 57.Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen mandatperioden 2023-2026
   
 • 58.Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026
   
 • 59.Val av ombud till Kommunforskning i Väst (KFi) mandatperioden 2023-2026
   
 • 60.Val av ombud till Svenska Stadsnätsföreningen mandatperioden 2023-2026
   
 • 63.Nominering av ledamot och ersättare samt val om ombud till Vänerns Vattenrådsförbund mandatperioden 2023-2026
   
 • 64.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Vänersamarbetet ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026
   
 • 65.Val av ledamot och ersättare samt ombud till Skaraborgs föreningsarkiv mandatperioden 2023-2026
   
 • 66.Val av representanter till Inera AB ägarrådet mandatperioden 2023-2026
   
 • 67.Val av ombud till Inera AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 68.Val av ombud till Netwest Sweden AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 70.Val av ombud till Luft i Väst mandatperioden 2023-2026
   
 • 71.Val av ombud till Svenskt Vatten mandatperioden 2023-2026
   
 • 72.Val av ombud till Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026
   
 • 73.Nominering av ledamot till Sveriges Miljökommuner mandatperioden 2023-2026
   
 • 74.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Formakademin i Lidköping AB mandatperioden 2023-2026
   
 • 75.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till föreningen PKI-skolan, ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026
   
 • 76.Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige i Lidköping
   
 • 77.Övrigt, avslutning
   
2022-11-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna! Information
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av protokolljusterare och bestämmande av tid för justering
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2022
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Strategisk plan och budget 2023-2025
   
 • 7.Begäran om tilläggsanslag evakueringskostnader Rudenschöldsskolan
   
 • 8.Begäran om tilläggsanslag etablering fristående verksamheter
   
 • 9.Begäran om tilläggsanslag driftbudget kultur- och fritidsnämnden
   
 • 10.Införande av lagen om valfrihetssystem (LOV)
   
 • 11.Reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 12.Reglemente för välfärdsnämnden
   
 • 13.Reglemente för bildningsnämnden
   
 • 14.Reglemente för miljö- och byggnämnden
   
 • 15.Reglemente för servicenämnden
   
 • 16.Reglemente för fritids- och föreningsnämnden
   
 • 17.Reglemente för kulturnämnden
   
 • 18.Reglemente för valnämnden
   
 • 19.Reglemente för krisledningsnämnden
   
 • 20.Reglemente för överförmyndarnämnden
   
 • 21.Antagande av förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg
   
 • 22.Upplåningsram internbanken 2023
   
 • 23.Kommunal delfinansiering för byggnation av samhällsmaster för ökad mobiltäckning på västra Kålland och västra Kållandsö
   
 • 24.Tilläggsanslag och fastighetsförvärv av Lidköping Ängsbo 3:16, samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 25.Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats
   
 • 26.Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lidköpings kommun
   
 • 27.Taxa för upplåtelse av offentlig plats
   
 • 28.Utbetalning av partistöd 2023
   
 • 29.Inkommen motion (MP) om att skapa en integrationsplan och införa integrationssamordnare
   
 • 39.Inkomna motioner
   
 • 40.Entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 41.Rättelse av kommunfullmäktiges beslut 26 september 2022 § 108 entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 42.Anmälningar KF 28 november 2022
   
 • 43.Anmälan av nya ersättare i kommunfullmäktige Lidköping
   
 • 44.Övrigt, avslutning
   
2022-10-31 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Sammanträdets öppnande
   
 • 4.Anmälan av Länsstyrelsens protokoll vid röstsammanräkning för val i kommunfullmäktige i Lidköping 2022
   
 • 5.Val till kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2022-2026
   
 • 6.Val av presidium för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026
   
 • 7.Allmänhetens frågestund KF 31 oktober 2022
   
 • 8.Avtackning av avgående fullmäktiges ledamöter och ersättare
   
 • 9.Information om Lidköpings kommun
   
 • 10.Inkomna interpellationer och frågor
   
 • 11.Startbesked utökning högstadieplatser
   
 • 12.Starbesked träningshall fullmått
   
 • 13.Tilläggsanslag och fastighetsförvärv av Filsbäck 2:38 och Hasslösa 11:23, samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 14.Avveckling av ägandet i Fastbit AB
   
 • 15.Avgifter för ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående förskola
   
 • 16.Delårsrapport 2 2022 Lidköpings kommun
   
 • 17.Svar på motion (V) Goda arbetsvillkor för anställda inom vård- och omsorg
   
 • 18.Svar på motion (V) Vi kan utveckla porslinsstaden Lidköping
   
 • 19.Slutredovisning Fredriksdalskolans ombyggnad
   
 • 20.Redovisning av obesvarade motioner KF 31 oktober 2022
   
 • 21.Inkomna motioner
   
 • 22.Anmälningar KF 31 oktober 2022
   
 • 23.Entledigande och fyllnadsval KF 31 oktober 2022
   
 • 24.Val av representanter till arvodesberedningen mandatperioden 2022-2026
   
 • 25.Övrigt, avslutning
   
2022-09-26 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2022
   
 • 4.Interpellation ställd av Claes-Göran Borg (V) till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) angående teaterfiket
   
 • 5.Taxa enligt miljöbalken
   
 • 6.Omdisponering av investeringsmedel VA, teknisk servicenämnd
   
 • 7.Förskottering av investeringsmedel kommunikation
   
 • 8.Tilläggsanslag för fastighetsköp, servicenämnden
   
 • 9.Riktlinjer för namngivning av gator, kvarter och allmänna platser
   
 • 10.Revidering av Policy och riktlinje för representation och personalförmåner
   
 • 11.Liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser
   
 • 12.Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
   
 • 13.Samverkansavtal Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland
   
 • 14.Förlängning av handlingsplan psykisk ohälsa 2023-2024
   
 • 15.Slutredovisning Konstgräs och Ny belysning Ågårdsområdet
   
 • 16.Ansökan om förlängd borgen Härebacka & Tåstorp Vatten, Avlopp och Bredband Ekonomisk förening
   
 • 17.Svar på motion (V) Förstärk Östra Sannorna som ett lättillgängligt natur- och friluftsområde nära tätorten
   
 • 18.Svar på motion (V) om att utveckla och ta till vara Lidans möjligheter inom tätorten som besöks- och vandringsområde
   
 • 19.Svar på motion (L) Årets integrationsinsats
   
 • 20.Svar på motion (M) och (SD) strategi om ökad vildsvinsjakt på kommunal mark
   
 • 21.Redovisning av partistöd 2021
   
 • 22.Entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 23.Rättelse av protokoll
   
 • 24.Anmälningar KF 26 september 2022
   
 • 25.Övrigt, avslutning
   
2022-06-20 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Uppföljande interpellation om arbetet med att förhindra att det uppstår tystnadskultur inom Lidköpings kommun
   
 • 5.Allmänpolitisk debatt om kommunala frågor
   
 • 6.Strategisk plan och budget 2023-2025
   
 • 7.Begäran om förskottering av investeringsbudget år 2023 till år 2022, servicenämnden
   
 • 8.Delårsrapport 1 2022 Lidköpings kommun
   
 • 9.Upphävande av beslut KF § 30 gällande operativa ägardirektiv för Fastbit AB
   
 • 10.Rättelse av beslut KF § 61 Svar på motion (V) om att ta fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
   
 • 11.Antagande av detaljplan för del av Kartåsen 1:1 Reningsverket Lidköpings kommun samt medfinansieringsavtal
   
 • 12.Arbetsordning för kommunfullmäktige
   
 • 13.Detaljtaxa avfallstaxa 2023
   
 • 14.Detaljtaxa Elnät 2023
   
 • 15.Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen fr.o.m. år 2023
   
 • 16.Ansökan om förlängd borgen Stohagen-Ulvedalen VA ekonomisk förening
   
 • 17.Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige
   
 • 18.Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg
   
 • 19.Ansvarsfrihet för direktionen i Göliska IT
   
 • 20.Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst
   
 • 21.Arvodesreglemente för förtroendevalda i Lidköpings kommun efter återremiss
   
 • 22.Inkommen motion (V) om skötsel och tillsyn av kommunens badplatser
   
 • 23.Inkommen motion (SD) om uppdragen som kommunal- och oppositionsråd borde ha reglementen som reglerar ansvar och förväntningar
   
 • 24.Entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 25.Anmälningar KF 20 juni 2022
   
 • 26.Övrigt, avslutning
   
2022-05-30 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2022
   
 • 4.Enkel fråga - Minutstyrd äldrevård i stället för tillits styrd vård
   
 • 5.Medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg
   
 • 6.Uppföljning 2021 av bostadsförsörjningsprogram strategi och analys 2019-2022
   
 • 7.Revidering av kommunstyrelsens reglemente - ansvar för kommunens samlade visselblåsarfunktion
   
 • 8.Reglemente för kommunstyrelsen, efter återremiss
   
 • 9.Reglemente för socialnämnden, efter återremiss
   
 • 10.Reglemente för utbildningsnämnden, efter återremiss
   
 • 11.Reglemente för stadsbyggnadsnämnden, efter återremiss
   
 • 12.Reglemente för servicenämnden, efter återremiss
   
 • 13.Reglemente för fritids- och föreningsnämnden, efter återremiss
   
 • 14.Reglemente för kulturnämnden, efter återremiss
   
 • 15.Arvodesreglemente för förtroendevalda i Lidköpings kommun
   
 • 16.Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
   
 • 17.Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
   
 • 18.Svar på motion (V) om att ta fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
   
 • 19.Inkommen motion (V) Rätta förutsättningar för att klara uppdragen inom socialtjänsten
   
 • 20.Inkommen motion (L) Livsmedelsupphandling enligt svenska krav
   
 • 21.Entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 22.Anmälningar KF 30 maj 2022
  23: Övrigt, avslutning
   
2022-04-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2022
   
 • 4.Enkel fråga - Förändring av överenskommelse för Hantverksgården
   
 • 5.Årsredovisning 2021
   
 • 6.Ansvarsfrihet för nämnder och styrelse Lidköpings kommun 2021
   
 • 7.Operativa ägardirektiv för Fastbit AB
   
 • 8.Bolagisering av teknisk servicenämnds verksamheter samt bildande av en kommunkoncern
   
 • 9.Borgensansökan Skaven Nore Fiberförening Ekonomisk förening
   
 • 10.Reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 11.Reglemente för socialnämnden
   
 • 12.Reglemente för utbildningsnämnden
   
 • 13.Reglemente för stadsbyggnadsnämnden
   
 • 14.Reglemente för servicenämnden
   
 • 15.Reglemente för fritids- och föreningsnämnden
   
 • 16.Reglemente för kulturnämnden
   
 • 17.Upphävande av sponsringspolicy för Lidköpings kommun
   
 • 18.Uppdrag att inrätta varumärkesstärkande elitbidrag och varumärkesstärkande kulturbidrag
   
 • 19.Åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av pandemin av covid-19, år 2022
   
 • 20.Svar på motion (V) om ökad trafiksäkerhet på Margretelundsgatan
   
 • 21.Entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 22.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 april 2022
   
 • 23.Redovisning av obesvarade motioner KF 25 april 2022
   
 • 24.Avslutning
   
2022-03-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2022
   
 • 5.Information om Samordningsförbundet Skaraborgs arbete
   
 • 6.Näringslivsstrategi för Lidköpings kommun
   
 • 7.Medfinansiering stängselåtgärder Kinnekullebanan
   
 • 8.Antagande av stadsutvecklingsplan - En fördjupning av översiktsplanen för staden Lidköping
   
 • 9.Svar på motion (M) och (V) Strategi för jämställda löner.
   
 • 10.Svar på motion (M) om öppen bokföring (open books accounting)
   
 • 11.Inkommen motion (SD) om vänort i Ukraina
   
 • 12.Entledigande och fyllnadsval
   
 • 13.Anmälningar KF 28 mars 2022
   
 • 14.Övrigt, avslutning
   
2022-02-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2022
   
 • 4.Enkel fråga - Insatser för bättre arbetsvillkor
   
 • 5.Riktlinje för lokalförsörjning
   
 • 6.Förslag till ny säkerhets- och beredskapsorganisation i Lidköpings kommun från år 2023
   
 • 7.Detaljplan för Laken 18 för antagande (Tunnbindaregatan, Skaragatan, Majorsallén)
   
 • 8.Startbeslut genomförande Hamnstaden detaljplan 2
   
 • 9.Svar på motion (SD) om att bygga förskola och skola i Mellby
   
 • 10.Svar på motion (V) Planera för ett brett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre
   
 • 11.Svar på motion (V) Ta fram en handlingsplan för god och säker äldrevård
   
 • 12.Inkommen motion (V) om att utveckla och ta till vara Lidans möjligheter inom tätorten som besöks- och vandringsområde
   
 • 13.Inkommen motion (V) Goda arbetsvillkor för anställda inom vård- och omsorg
   
 • 14.Entledigande och fyllnadsval 2022
   
 • 15.Redovisning av besvarade medborgarförslag 2022
   
 • 16.Anmälningar KF 28 februari 2022
   
 • 17.Avslutning
   
2021-12-13 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 4.Enkel fråga - Insatser för bättre arbetsvillkor
   
 • 5.Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Kinnekullebanans framtid och utveckling
   
 • 6.Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun
   
 • 7.Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 8.Försäljning av fastigheterna Grepen 1, Gulkremlan 5 och Stansen 8
   
 • 9.Inkommen motion (V) Rädda våra pollinatörer
  Inkommen motion (L) Årets integrationsinsats
   
 • 10.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 11.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 13 december 2021
   
 • 12.Anmälningar KF 13 december 2021
   
 • 13.Övrigt, avslutning
   
2021-11-22 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Interpellation - Finns det en tystnadskultur inom Lidköpings kommun?
   
 • 6.Enkel fråga till komunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om tystnadskultur
   
 • 7.Inriktningsbeslut på ny parlamentarisk organisation för Lidköpings kommun inför mandatperioden 2023-2026
   
 • 8.Upplåningsramar 2022
   
 • 9.Revidering av finanspolicyn
   
 • 10.Ansökan om kommunal borgen gällande laddstolpar, Ljungheds kvarterssamfällighet
   
 • 11.Svar på motion (SD) försäljning av dricksvatten
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Motion (L) Upprusta Framnäs IP för Elitfoboll och friidrott
   
 • 14.Utbetalning av partistöd 2022
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 16.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 22 november 2021
   
 • 17.Anmälningar KF 22 november 2021
   
 • 18.Övrigt, avslutning
   
2021-10-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna! + Upprop + Val av justerare
   
 • 1.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 2.Interpellationer och frågor
   
 • 3.Enkel fråga om trygghetsfrågor
   
 • 4.Enkel fråga om beredskap kring dagvattenhantering
   
 • 5.Enkel fråga om Lidköpings stränder
   
 • 6.Delårsrapport 2 2021
   
 • 7.Begäran om förskottering av investeringsbudget år 2022 till år 2021, samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 8.Ansökan om förlängning av borgen, Saleby-Härjevad VA ek. förening
   
 • 9.Försäljning av Barkskeppet 1
   
 • 10.Utveckling Östra Hamnen. Inriktnings- samt startbeslut
   
 • 11.Detaljplan för del av kvarteret Skäran m.fl
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Inkommen motion (V) Vi kan utveckla porslinsstaden Lidköping
   
 • 14.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 15.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 oktober 2021
   
 • 16.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 25 oktober 2021
   
 • 17.Redovisning av obesvarade motioner KF 25 oktober 2021
   
 • 18.Anmälningar KF 25 oktober 2021
   
 • 19.Avslutning
   
2021-09-27 17:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 4.Enkel fråga - Ställd till Jonas Sundström (S) kommunstyrelsens ordförande från Rasmus Möller (M)
   
 • 5.Interpellation - Hur fungerar dialogen om planerade förändringar av Framnäs- och Ågårdsområdet
   
 • 6.Interpellation - Hur säkras det gröna nätverket vid markexploatering i Lidköping?
   
 • 7.Revidering av reglemente för gemensam räddningsnämnd
   
 • 8.Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 9.Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP)
   
 • 10.Antagande av detaljplan för del av Råda 4:10 m.fl. Lidköpings kommun
   
 • 11.Svar på motion (SD) Uppdrag som kommunalråd och oppositionsråd borde ha reglementen som reglerar ansvar och förväntningar
   
 • 12.Svar på motion (L) Tillfällig landningsplats för ambulanshelikopter
   
 • 13.Svar på motion (SD) om politisk representation på Länsstyrelsens platsbesök i bygglovsärenden
   
 • 14.Svar på motion (V) Förstärk Råda vy som ett centralt utgångsläge för friluftslivet på Råda ås
   
 • 15.Inkommen motion (V) om att ta fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
   
 • 16.Inkommen motion (M) och (V) Strategi för jämställda löner.
   
 • 17.Inkommen motion (M ) och (SD) strategi om ökad vildsvinsjakt på kommunal mark
   
 • 18.Komplettering till ”Villkor och avgifter utanför verksamhetsområde”, undermätare djurgårdar och övriga verksamheter
   
 • 19.Rättelse av kommunfullmäktigebeslut avseende budgetväxling gällande ansvar för strategisk planering av skog
   
 • 20.Budgetväxling från kommunstyrelsen till socialnämnden avseende social hållbarhet
   
 • 21.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 22.Omfördelning av medborgarförslag
   
 • 23.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 september 2021
   
 • 24.Anmälningar KF 27 september 2021
   
2021-06-21 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Interpellation ställd av Claes-Göran Borg (V) till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande angående arbetsmarknadsfrågor
   
 • 6.Allmänpolitisk debatt om kommunala frågor
   
 • 7.Strategisk plan och budget 2022-2024
   
 • 8.Detaljtaxa VA 2022
   
 • 9.Detaljtaxa Bredband 2022
   
 • 10.Detaljtaxa Renhållningen 2022
   
 • 11.Detaljtaxa Lidköping Elnät 2022
   
 • 12.Taxa för offentligt kontroll inom livsmedelslagstiftningen
   
 • 13.Budgetväxling mellan kommunstyrelsen och servicenämnden gällande flytt av enheterna: Lön, Redovisning, Upphandling och Kontaktcenter
   
 • 14.Begäran om förskottering av investeringsbudget år 2022 till år 2021, servicenämnden
   
 • 15.Delårsrapport 1 2021 Lidköpings kommun
   
 • 16.Svar på återremiss Beslutsprocess för genomförande av investering i nytt avloppsreningsverk
   
 • 17.Detaljplan för 19:1 mfl, Vinninga Trädgårdsby
   
 • 18.Ändring av valdistrikt
   
 • 19.Bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal för Fastbit AB
   
 • 20.Revidering av reglemente för servicenämnden
   
 • 21.Borgensansökan, förlängning av borgen Skaven-Nore Samfälllighetsförening
   
 • 22.Borgensansökan Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.
   
 • 23.Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige
   
 • 24.Svar på motion (V) ökad trafikkunskap för bättre trafikvett i kommunen
   
 • 25.Svar på motion (SD) om mobiltelefonförbud i grundskolan
   
 • 26.Svar på motion (V) Arbetsformer för politiskt initiativ
   
 • 27.Svar på motion (V) vårda stadens konst och historiska landmärken
   
 • 28.Inkomna motioner
   
 • 29.Inkommen motion (V) Förstärk Östra Sannorna som ett lättillgängligt natur- och friluftsområde nära tätorten
   
 • 30.Inkommen motion (V) om ökad trafiksäkerhet på Margretelundsgatan
   
 • 31.Entledigande och fyllnadsval KF 21 juni 2021
   
 • 32.Redovisning av partistöd 2020
   
 • 33.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 21 juni 2021
   
 • 34.Avslutning
   
2021-05-31 16:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 5.Interpellation ställd av Claes-Göran Borg (V) till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande angående arbetsmarknadsfrågor
   
 • 6.Interpellation ställd av Claes-Göran Borg (V) till kommunstyrelsens ordförande angående Lidköpings Folkets park
   
 • 7.Friskvårdsbidrag för medarbetare Lidköpings kommun
   
 • 8.Uppföljning av Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022
   
 • 9.Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg
   
 • 10.Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
   
 • 11.Revidering av bilaga 1 till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lidköpings kommun
   
 • 12.Delegation till miljö- och byggnämnden att fatta beslut om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen
   
 • 13.Ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbunds direktion 2020
   
 • 14.Ansvarsfrihet för styrelsen i Tolkförmedling Väst 2020
   
 • 15.Ansvarsfrihet för Göliska ITs direktion
   
 • 16.Hemställan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2020
   
 • 17.Taxa för offentligt kontroll inom livsmedelslagstiftningen
   
 • 18.Budgetväxling mellan samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden gällande offentlig belysning
   
 • 19.Budgetväxling gällande ansvar för strategisk planering av skog
   
 • 20.Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med avseende på medborgarförslag och hantering av motioner
   
 • 21.Svar på motion (V) säkra skyddet av odlingsbar mark
   
 • 22.Svar på motion (M) om Näringslivets hus med möjlighet till coworking space
   
 • 23.Inkommen motion (V) Planera för ett brett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre
   
 • 24.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 25.Redovisning av inkomna medborgarförslag 2021 KF 31 maj
   
 • 26.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 31 maj 2021
   
 • 27.Anmälningar KF 31 maj 2021
   
 • 28.Övrigt, avslutning
   
2021-04-26 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Enkel fråga - Ställd av Rasmus Möller (M) till kommunstyrelsen ordförande Jonas Sundström (S) om kommunal drift
   
 • 7.Enkel fråga - Ställd av Rasmus Möller (M) till kommunstyrelsen ordförande Jonas Sundström (S) angående Raoul Wallenbergsskolan
   
 • 8.Granskningsrapporter från revisorerna
   
 • 9.Aktualisering av avsiktsförklaring för samverkan inom V6
   
 • 10.Renhållningstaxa för tilläggstjänsten veckovis hämtning av kärl 1
   
 • 11.Budgetväxling från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
   
 • 12.Budgetväxling centralisering kommunikatörer och HR-konsulter
   
 • 13.Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Göliska IT
   
 • 14.Detaljplan för Filsbäck 2:135, (Bojvägen 1) Filsbäck
   
 • 15.Svar på motion (SD) nytt badhus
   
 • 16.Svar på motion (V) om att utveckla Råda ås som Lidköpings friluftsområde
   
 • 17.Svar på motion (V) ta krafttag mot våld i nära relationer - inför Huskurage
   
 • 18.Inkommen motion (V) om att ta fram en koldioxidbudget för Lidköping
   
 • 19.Inkommen motion (L) Tillfällig landningsplats för ambulanshelikopter
   
 • 20.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 21.Redovisning av obesvarade motioner KF 26 april 2021
   
 • 22.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 26 april 2021
   
 • 23.Redovisning av inkomna medborgarförslag 2021
   
 • 24.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 26 april 2021
   
 • 25.Anmälningar KF 26 april
   
 • 26.Övrigt, avslutning
   
2021-03-29 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 5.Interpellation ställd av Claes-Göran Borg (V) rörande personalkontinuiteten inom äldreomsorgen
   
 • 6.Årsredovisning 2020
   
 • 7.Ansvarsfrihet för nämnder och styrelse Lidköpings kommun 2020
   
 • 8.Antagande av evenemangsstrategi samt organisering av arbetet med evenemang
   
 • 9.Begäran om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar från kommunstyrelsen till servicenämnden
   
 • 10.Köp av Ollonborren 2
   
 • 11.Försäljning Barkskeppet 1
   
 • 12.Försäljning av Guldvingen 1
   
 • 13.Ändring av bolagsordning Vänerhamn AB
   
 • 14.Svar på motion (M) och (L) Inför valfrihet även i Lidköping
   
 • 15.Svar på motion (V) om att planera för sammanhållna gångstråk och promenadrundor
   
 • 16.Svar på motion (KD) prioritera åtgärder för att minska barngruppernas storlek i förskolan efter återremiss
   
 • 17.Svar på motion (KD) Delat ansvar för att minska förskolans barngrupper
   
 • 18.Svar på motion (V) Ta fram ett samlat informationsmaterial över motionsspår och vandringsleder/stigar i Lidköpings kommun
   
 • 19.Svar på motion (L) Tydliggör rollerna och omorganisera näringslivsarbetet i Lidköpings kommun
   
 • 20.Svar på motion (V) om uppmärksammande av Mary Andersson
   
 • 21.Inkommen motion (V) Ta fram en handlingsplan för god och säker äldrevård
   
 • 22.Inkommen motion (SD) Uppdrag som kommunalråd och oppositionsråd borde ha reglementen som reglerar ansvar och förväntningar
   
 • 23.Anmälning av uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige åren 2010 till och med 2020
   
 • 24.Resultat politikerenkät
   
 • 25.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 26.Nominering till styrelsen för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB
   
 • 27.Val av huvudman till Sparbanksstiftelsen
   
 • 28.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 29 mars 2021
   
 • 29.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 29 mars 2021
   
 • 30.Anmälningar KF 29 mars 2021
   
 • 31.Övrigt, avslutning
   
2021-02-22 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2021
   
 • 5.Interpellation ställd av Claes-Göran Borg (V) rörande personalkontinuiteten inom äldreomsorgen
   
 • 6.Begäran om återtagande av delegation om detaljtaxan för Lidköpings Bredband
   
 • 7.Beslutsprocess för genomförande av investering i nytt avloppsreningsverk
   
 • 8.Kommungemensam värdegrund
   
 • 9.Förslag att införa avgift för boendestöd inom Social Välfärd
   
 • 10.Inriktningsbeslut samt tilläggsanslag badhus Framnäs
   
 • 11.Reviderad bolagsordning för Fastbit AB
   
 • 12.Ändrade ägarförhållanden i Fastbit AB
   
 • 13.Åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av Coronapandemin år 2021
   
 • 14.Utgår - Anmälning av uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige åren 2010 till och med 2020
   
 • 15.Utgår - Resultat politikerenkät
   
 • 16.Utgår - Svar på motion (M) och (L) Inför valfrihet även i Lidköping
   
 • 17.Utgår - Svar på motion (V) om att planera för sammanhållna gångstråk och promenadrundor
   
 • 18.Inkommen motion (V) Arbetsformer för politiskt initiativ
   
 • 19.Entledigande och fyllnadsval 2021
   
 • 20.Nominering av ledamot till Vänersamarbetet ekonomisk förening
   
 • 21.Val av huvudman till Sparbanksstiftelsen
   
 • 22.Val av nämndeman till Skaraborgs tingsrätt
   
 • 23.Utgår - Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 22 februari 2021
   
 • 24.Utgår - Redovisning av besvarade medborgarförslag 22 februari 2021
   
 • 25.Utgår - Anmälningar KF 22 februari 2021
   
 • 26.Övrigt, avslutning
   
2020-12-16 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellation ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens och vård- och omsorgsnämndensordförande - Hur säkras kontinuiteten och vården för människor med psykiskt funktionshinder inom Lidköpings kommun
   
 • 5.Interpellation ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande - Vilka insatser görs för att förbättra personalkontinuiteten inom äldreomsorgen
   
 • 6.Detaljtaxa Renhållningen 2021
   
 • 7.Detaljtaxa Bredband 2021
   
 • 8.Detaljtaxa VA 2021
   
 • 9.Begäran om tilläggsanslag ombyggnation Filsbäck 2:135, servicenämnden
   
 • 10.Övergång av fritidsgårdsverksamhet från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden
   
 • 11.Utredning av Fastbit AB:s verksamhet
   
 • 12.Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden och namnändring till socialnämnden
   
 • 13.Revidering av reglemente för utbildningsnämnden och namnändring till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 14.Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden
   
 • 15.Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden
   
 • 16.Revidering av kommunstyrelsens reglemente
   
 • 17.Begäran om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar från social- och arbetsmarknadsnämnden till miljö- och byggnämnden samt utbildningsnämnden
   
 • 18.Bolagsordning och ägardirektiv för Destination Läckö Kinnekulle AB
   
 • 19.Budgetväxling till följd av beslut om bildande av sektor Social Välfärd
   
 • 20.Slutredovisning solcellsanläggning Arenan och förråd Arenan
   
 • 21.Utbetalning av partistöd 2021
   
 • 22.Ny organisering av näringslivsarbetet - avveckling av Tillväxt Lidköping AB
   
 • 23.Inkommen motion (SD) om politisk representation på Länsstyrelsens platsbesök i bygglovsärenden
   
 • 24.Inkommen motion (SD) om att bygga förskola och skola i Mellby
   
 • 25.Inkommen motion (M) om öppen bokföring (open books accounting)
   
 • 26.Inkommen motion (M) om Näringslivets hus med möjlighet till coworking space
   
 • 27.Entledigande och fyllnadsval KF 16 december 2020
   
 • 28.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Vänerns Vattenvårdsförbund
   
 • 29.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 16 december 2020
   
 • 30.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 16 december 2020
   
 • 31.Anmälningar KF 16 december 2020
   
 • 32.Övrigt, avslutning
   
2020-12-02 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Enkel fråga från Henrik Gallus (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om kommunal konkurrens
   
 • 5.Enkel fråga från Rasmus Möller (M) till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om vad man bör känna till om reningsverket
   
 • 6.Avtal om leverans av dricksvatten Lidköping-Vara kommun
   
 • 7.Detaljtaxa VA 2021
   
 • 8.Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
   
 • 9.Begäran om förskottering av investeringsbudget år 2021 till 2020 samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 10.Begäran om tilläggsanslag 2021, räddningsnämnden
   
 • 11.Uppdaterat avtal om gemensam räddningsnämnd
   
 • 12.Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg
   
 • 13.Slutredovisning om- och tillbyggnad Tolsjöhemmets äldreboende
   
 • 14.Ändrade ägarförhållanden och utredning av verksamheten i Fastbit AB
   
 • 15.Svar på motion (V) om att öka framkomligheten för kollektivtrafiken
   
 • 16.Inkommen motion (SD) försäljning av dricksvatten
   
 • 17.Inkomna motioner
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval KF 2 december 2020
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2 december 2020
   
 • 20.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 2 december 2020
   
 • 21.Anmälningar KF 2 december 2020
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2020-10-26 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Nulägesbeskrivning internationella projekt
   
 • 5.Information om rapporten Förutsättningar för att satsa på förnybar elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel i Lidköpings kommun (11 min teknikfelsökning bortklippt)
   
 • 6.Allmänhetens frågestund
   
 • 7.Interpellationer och frågor
   
 • 8.Enkel fråga från Henrik Gallus (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om kommunal konkurrens
   
 • 9.Enkel fråga från Claes-Göran Borg (V) ställd till Gustav Edvinsson (S) om samhällsbyggnadsnämndens internkontrollarbete
   
 • 10.Enkel fråga från Tomas Persson (SD) ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (S) - Trovärdighetsproblem inom förvaltningen Samhällsbyggnad
   
 • 11.Enkel fråga ställd av Rasmus Möller (M) till kommunstyrelsen ordförande Jonas Sundström (S) om uppgifter kring det nya reningsverket
   
 • 12.Delårsrapport 2 2020
   
 • 13.Taxa registreringslotteri
   
 • 14.Renodling av fastighetsbeståndet i Lidköpings kommun
   
 • 15.Upplåningsramar 2021
   
 • 16.Svar på motion (V) om god arbetsmiljö inom Lidköpings kommun
   
 • 17.Svar på motion (V) För ett levande torg genom en hållbar torghandel
   
 • 18.Svar på motion (V) En åtgärd för ett grönskande Lidköping
   
 • 19.Inkommen motion (SD) nytt badhus
   
 • 20.Inkommen motion (V) Förstärk Råda vy som ett centralt utgångsläge för friluftslivet på Råda ås
   
 • 21.Entledigande och fyllnadsval
   
 • 22.Val av ersättare till Samordningsförbundet Skaraborg
   
 • 23.Redovisning av inkomna medborgarförslag
   
 • 24.Redovisning av besvarade medborgarförslag
   
 • 25.Redovisning av obesvarade motioner
   
 • 26.Redovisning av obesvarade medborgarförslag
   
 • 27.Anmälningar
   
 • 28.Övrigt, avslutning
   
2020-09-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare Förslag: Roger Ahlén (S) och Veronica Berling (L)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Enkel fråga från Henrik Gallus (L) ställd till Jonas Sundström (S) om kommunal konkurrens KS 2020/349
   
 • 6.Enkel fråga från Claes-Göran Borg (V) ställd till Jonas Sundström (S) om kommunens ekonomiska förutsättningar KS 2020/363
   
 • 7.Enkel fråga från Claes-Göran Borg (V) ställd till Gustav Edvinsson (S) om samhällsbyggnadsnämndens internkontrollarbete KS 2020/364
   
 • 8.Enkel fråga från Rasmus Möller (M) ställd till Gustav Edvinsson (S) om föroreningar i Västra hamnen KS 2020/369
   
 • 9.Enkel fråga från Rasmus Möller (M) ställd till Jonas Sundström (S) om föreningsbidrag till föreningen Ibn Rushd KS 2020/367
   
 • 10.Enkel fråga från Rasmus Möller (M) ställd till Roger Ahlén (S) om utökat föreningsbidrag KS 2020/368
   
 • 11.Enkel fråga från Tomas Persson (SD) ställd till Jonas Sundström (S) - Flera nämndsmöten samma dag KS 2020/373
   
 • 12.Enkel fråga från Tomas Persson (SD) ställd till.Gustav Edvinsson - Trovärdighetsproblem inom förvaltningen Samhällsbyggnad
  KS 2020/374
   
 • 13.Allmänhetens frågestund 2020 KS 2020/58
   
 • 14.Uppföljning av Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 KS 2020/264
   
 • 15.Internationell strategi KS 2020/163
   
 • 16.Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst KS 2019/399
   
 • 17.Detaljtaxa Lidköping Elnät 2021 KS 2020/211
   
 • 18.Avgift för parkering KS 2020/305
   
 • 19.Förändrat ägande av Destination Läckö-Kinnekulle AB– inlösen och köp av aktier - rättelse av beslut KS 2019/421
   
 • 20.Förändring av organisatorisk tillhörighet för.Tillståndsenheten i Samverkan KS 2020/262
   
 • 21.Begäran om omdisponering av hyreskostnader för lokalerna på Sirius KS 2020/230
   
 • 22.Ansökan om fortsatt borgensåtagande - Lidköpings Ridklubb KS 2020/295
   
 • 23.Antagande av detaljplan för del av Kartåsen 1:1, utökning av verksamhetsområde KS 2020/261
   
 • 24.Cykelväg till Vinninga Etapp 2 Tilläggsavtal avseende medfinansiering planläggningsprocess KS 2017/81
   
 • 25.Arbetsordning för kommunfullmäktige - avveckling av medborgarförslag KS 2020/304
   
 • 26.Redovisning av partistöd för år 2019 KS 2020/48
   
 • 27.Svar på återremiss Gång- cykel- och trafiksäkerhetsprogram KS 2019/291
   
 • 28.Svar på motion (V) om ängsliknande grönområden KS 2019/358
   
 • 29.Inkommen motion (L) Tydliggör rollerna och omorganisera näringslivsarbetet i Lidköpings kommun KS 2020/354
   
 • 30.Inkommen motion (V) ökad trafikkunskap för bättre trafikvett i kommunen KS 2020/370
   
 • 31.Rättelse av beslut KF § 118 Strategisk plan och budget 2021-2023 KS 2020/65
   
 • 32.Entledigande och fyllnadsval 2020 KS 2020/51
   
 • 33.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020 KS 2020/37
   
 • 34.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 28 september 2020 KS 2020/44
   
 • 35.Anmälan av rapporten Förutsättningar för att satsa på förnybar elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel i Lidköpings kommun KS 2019/157
   
 • 36.Anmälningar KF 28 september 2020 KS 2020/19
   
 • 37.Övrigt, avslutning
   
2020-06-15 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Upphandlingspolicy
   
 • 6.Delårsrapport 1 2020
   
 • 7.Revidering av taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020
   
 • 8.Antagande av strategi för Hållbara drivmedel i Skaraborg
   
 • 9.Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige
   
 • 10.Ansvarsfrihet för styrelsen i Tolkförmedling Väst, 2019
   
 • 11.Tilläggsanslag i utbildningsnämndens investeringsbudget 2020 för ombyggnation av De la Gardiegymnasiets aula
   
 • 12.Begäran om justerad ramtilldelning 2020 social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 13.Bildande av sektor Social Välfärd
   
 • 14.Detaljplan för del av Sävare 516 m fl Vinninga Lidköpings kommun Mariestadsvägen
   
 • 15.Inkommen motion (V) om att planera för sammanhållna gångstråk och promenadrundor. + Inkommen motion (V) om att säkra skyddet av odlingsmark.
   
 • 16.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 17.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 18.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 15 juni 2020
   
 • 19.Anmälningar KF 15 juni 2020
   
 • 20.Strategisk plan och budget 2021-2023
   
 • 21.Övrigt, avslutning
   
2020-05-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Frida Nilsson (C) och Roberth Andersson (SD).
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2020
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Arbetsmiljöpolicy
   
 • 7.Arvodesreglemente för förtroendevalda
   
 • 8.Prövning av Fastbit ABs verksamhet 2018
   
 • 9.Svar på motion (C) inköp och upphandling av engångsartiklar
   
 • 10.Svar på motion (V) Underlätta källsortering i offentliga miljöer inom Lidköpings stadskärna
   
 • 11.Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2019
   
 • 12.Ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbunds direktion 2019
   
 • 13.Nytt verksamhetsområde - Askeslätt, teknisk servicenämnd
   
 • 14.Nytt verksamhetsområde - Erstorp, teknisk servicenämnd
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 17.Nominering till styrelsen för föreningen PKI-skolan
   
 • 18.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 19.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 maj 2020
   
 • 20.Anmälningar KF 25 maj 2020
   
 • 21.Övrigt, avslutning
   
2020-04-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Andreas Bill (C) och Rasmus Möller (M)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2020
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Slutredovisning Ågårdsskogens förskola och äldreboende
   
 • 7.Gång-, cykel, och trafiksäkerhetsprogram
   
 • 8.Avrop av option - Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
   
 • 9.Hemställan om bildandet av Samordningsförbundet Skaraborg
   
 • 10.Svar på motion (KD) prioritera åtgärder för att minska barngruppernas storlek i förskolan
   
 • 11.Svar på återremiss av fråga om bredbandsbyggnation
   
 • 12.Begäran om tilläggsanslag samt omdisponering investeringsbudget 2020, teknisk servicenämnd
   
 • 13.Tillfällig förändring av tillämpning av vissa taxor och avgifter med anledning av coronapandemin
   
 • 14.Tillämpning av taxa för upplåtelse av offentlig plats m.m.
   
 • 15.Tillämpning av kommunfullmäktiges beslut om avgifter för parkering
   
 • 16.Uppdrag evenemangsstrategi
   
 • 17.Förändrat ägande av Destination Läckö-Kinnekulle AB – inlösen och köp av aktier
   
 • 18.Svar på motion (L) Bygg inte bostäder i Hamnstaden
   
 • 19.Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
   
 • 20.Ansvarsfrihet för Direktionen Göliska IT, 2019
   
 • 21.Reglemente för räddningsnämnden Västra Skaraborg
   
 • 22.Inkomna motioner
   
 • 23.Motion (V) Ta fram ett samlat informationsmaterial över motionsspår och vandringsleder/stigar i Lidköpings kommun
   
 • 24.Redovisning av obesvarade motioner KF 27 april 2022
   
 • 25.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 27 april 2020
   
 • 26.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 27.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 28.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 april 2020
   
 • 29.Anmälningar KF 27 april 2020
   
 • 30.Övrigt, avslutning
   
2020-03-30 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Godkännande av dagordning
   
 • 3.Val av justerare - förslag Irena Rodic (S) och Veronica Berling (L)
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Allmänhetens frågestund 2020
   
 • 6.Detaljplan för del av Sannorna 5:1, Hamnstaden 2, Lidköpings kommun
   
 • 7.Politiskt direktiv: "Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun" samt utökad ekonomisk ram 2020 till social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 8.Årsredovisning 2019
   
 • 9.Revisionberättelse 2019, Lidköpings kommun
   
 • 10.Arvodesreglemente för förtroendevalda Lidköpings kommun
   
 • 11.Arbetsordning för kommunfullmäktige
   
 • 12.Reglemente för barn- och skolnämnden
   
 • 13.Reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 14.Reglemente för krisledningsnämnden
   
 • 15.Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
   
 • 16.Reglemente för miljö- och byggnämnden
   
 • 17.Reglemente för revisionen
   
 • 18.Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 19.Reglemente för servicenämnden
   
 • 20.Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 21.Reglemente för teknisk servicenämnd
   
 • 22.Reglemente för utbildningsnämnden
   
 • 23.Reglemente för valnämnd
   
 • 24.Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
   
 • 25.Reglemente för överförmyndarnämnd
   
 • 26.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 27.Val av ledamöter och ersättare i servicenämnden
   
 • 28.Val av ny ledamot till Formakademin i Lidköping AB
   
 • 29.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 30.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 30 mars 2020
  31, Anmälningar KF 30 mars 2020
   
 • 32.Övrigt, avslutning
   
2020-02-24 19:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Tommy Larsson (KD) och Johan Calmestrand (M).
   
 • 3.Godkännade av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund KF 24 februari 2020
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Information om program för Social & Arbetsmarknad 2019-2026 "Vi vill göra skillnad"
   
 • 7.Styrdokument för krisberedskap
   
 • 8.Tillägg på nya avgifter till Avgifter för särskilda VA-tjänster 2019
   
 • 9.Begäran om tilläggsanslag social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 efter återremiss
   
 • 10.Kommungemensamt värdegrundsarbete
   
 • 11.Vänerhamn AB - bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal
   
 • 12.Utredning om ytterligare en Familjecentral i västra delen av staden
   
 • 13.Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen
   
 • 14.Inkommen motion (V) Öka framkomligheten för kollektivtrafiken
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval KF 24 februari 2020
   
 • 16.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 24 februari 2020
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 24 februari 2020
   
 • 18.Anmälningar KF 24 februari 2020
   
 • 19.Övrigt, information, avslutning
   
2020-01-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund KF 27 januari 2020
   
 • 5.Utdelning av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling - Företagspriset 2019
   
 • 6.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S), vad händer med Rörstrands museums utveckling
   
 • 7.Fråga till Tommy Larsson (KD), social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, från Rasmus Möller (M)
   
 • 8.Bolagspolicy och mallar till styrdokument för de helägda bolagen
   
 • 9.Svar på motion (V) om att Lidköpings kommun behöver påskynda och förstärka planering samt ta fram åtgärder som kan främja ett sammanhållet och levande centrumområde
   
 • 10.Svar på motion (V) om åtgärder för att möta korttidshemmet Groddens behov av utökade platser
   
 • 11.Svar på motion (KD) Varje medborgare i Lidköpings kommun ska kunna lita på att få det stöd och den vård/omsorg som ligger i kommunens uppdrag att ge när den behöver det
   
 • 12.Inkommen motion (V) ta krafttag emot våld i nära relationer - inför huskurage
   
 • 13.Inkommen motion (V) En åtgärd för ett grönskande Lidköping
   
 • 14.Inkomna motioner
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 16.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 januari 2020
   
 • 18.Anmälningar KF 27 januari 2020
   
 • 19.Övrigt, avslutning
   
2019-12-09 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om borttagandet av tjänsten som specialpedagog inom tal, språk och kommunikation
   
 • 7.Information om samarbetet mellan Lidköping, Skaraborg och Rockford
   
 • 8.Detaljtaxa Elnät 2020
   
 • 9.Detaljtaxa VA 2020 exklusive avgifter för särskilda VA-tjänster
   
 • 10.Plan- och bygglovstaxa 2020
   
 • 11.Fastighetsförvärv Rådaås 1:2. OBS direktjustering
   
 • 12.Organisationsförändring samlad serviceförvaltning
   
 • 13.Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar till servicenämnden
   
 • 14.Reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 15.Reglemente för servicenämnden
   
 • 16.Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 17.Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
   
 • 18.Revidering av finanspolicy
   
 • 19.Reglemente för intern kontroll
   
 • 20.Arvodesreglemente för förtroendevalda Lidköpings kommun
   
 • 21.Utbetalning av partistöd 2020
   
 • 22.Svar på motion (V) temalekplats i Lidköpings centrum
   
 • 23.Svar på motion (SD) angående förbud mot slöja för minderåriga flickor i Lidköpings kommuns skolor
   
 • 24.Svar på motion (M) om lokalt tiggeriförbud
   
 • 25.Svar på motion (SD) om hantering av IS-återvändare
   
 • 26.Svar på motion (SD) reinvestering i befintligt avloppsreningsverk
   
 • 27.Svar på återremiss av svar på motion (L) etablera och vidareutveckla Skolfam
   
 • 28.Svar på motion (V) om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag i Lidköping
   
 • 29.Svar på motion (C) om strandskydd
   
 • 30.Inkomna motioner
   
 • 31.Inkommen motion (SD) om mobiltelefonförbud i grundskolan
   
 • 32.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 34.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 35.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 9 december 2019
   
 • 36.Återrapportering av uppdrag med anledning av motion (M) om en mer jämställd syn på mottagandet av försörjningsstöd
   
 • 37.Anmälningar KF 9 december 2019
   
 • 38.Övrigt, avslutning
   
2019-11-18 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga ställd till Jonas Sundström (S) kommunstyrelsens ordförande angående kommunaltvatten från Rasmus Möller (M)
   
 • 7.Fråga ställd till Karl Wiktorsson (S) ordförande teknisk servicenämnd angående kommunaltvatten från Rasmus Möller (M)
   
 • 8.Fråga ställd till Jonas Sundström (S) kommunstyrelsens ordförande angående företagsklimatet från Christian Poucette (M)
   
 • 9.Inköp ny panna och ny turbin Lidköping Energi AB
   
 • 10.Upplåningsramar 2020
   
 • 11.Begäran om tilläggsanslag social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 12.Svar på återremiss rökfri arbetstid
   
 • 13.Nytt avtal om patientnämndsverksamhet
   
 • 14.Svar på motion (SD) angående delaktighet i motionsberedning
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Inkommen motion (V) om att utveckla Råda ås som Lidköpings friluftsområde
   
 • 17.Inkommen motion (M) och (L) Inför valfrihet även i Lidköping
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 20.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 18 november 2019
   
 • 21.Anmälningar KF 18 november 2019
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2019-10-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellation ställd till barn- och skolnämndens ordförande - Vilka åtgärder kommer vidtas så att tillgängligheten till musikskolans verksamhet inte försämras
   
 • 6.Interpellationer och frågor
   
 • 7.Information om hållbar avfallshantering
   
 • 8.Svar på motion (V) Lidköping – En cykelvänlig kommun
   
 • 9.Bostadsförsörjningsprogram Lidköpings kommun 2019-2022
   
 • 10.Delårsrapport 2 2019
   
 • 11.Inkommen motion (V) vårda stadens konst och historiska landmärken
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 14.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 28 oktober 2019
   
 • 15.Redovisning obesvarade motioner KF 28 oktober 2019
   
 • 16.Redovisning inkomna medborgarförslag KF 28 oktober 2019
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 28 oktober 2019
   
 • 18.Anmälningar KF 28 oktober 2019
   
 • 19.Övrigt, avslutning
   
2019-09-30 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Annika Håkansson (M) och Håkan Sanderi (MP)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Tommy Larsson (KD) angående en god arbetsmarknadsverksamhet i Lidköping
   
 • 7.Information från Vattenvårdsförbundet och Samförvaltning ske i Vänern
   
 • 8.Revidering av kost- och måltidspolicy
   
 • 9.Informationssäkerhetspolicy
   
 • 10.Ny renhållningsordning med avfallsplan
   
 • 11.Svar på motion (C) ”Ökade möjligheter att använda cykel”
   
 • 12.Revidering av reglemente och namnändring av rådet för funktionsnedsatta
   
 • 13.Reglemente för miljö- och byggnämnden
   
 • 14.Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Motion (V) Underlätta källsortering i offentliga miljöer inom Lidköpings stadskärna
   
 • 17.Motion (V) om god arbetsmiljö inom Lidköpings kommun
   
 • 18.Motion (V) om ängsliknande grönområden
   
 • 19.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 20.Entledigande och fyllnadsval krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 21.Entledigande och fyllnadsval Lidköping/Hovby Flygplats AB
   
 • 22.Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt mandatperioden 2020-2023
   
 • 23.Val av revisor i Samordningsförbundet Västra Skaraborg
   
 • 24.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 25.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 30 september 2019
   
 • 26.Anmälningar KF 30 september 2019
   
 • 27.Övrigt, avslutning
   
2019-06-17 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om dialogen kring Framnäsområdet, ställd av ClaesGöran Borg (V)
   
 • 6.Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m.
   
 • 7.Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan
   
 • 8.Svar på motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd
   
 • 9.Svar på motion (KD) angående bilpooler
   
 • 10.Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB
   
 • 11.Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan
   
 • 12.Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 13.Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten
   
 • 14.Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon
   
 • 15.Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2018
   
 • 16.Ansvarsfrihet för styrelsen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2018
   
 • 17.Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018
   
 • 18.Delårsrapport 1 2019
   
 • 19.Allmänpolitisk debatt om kommunala frågor
   
 • 20.Strategisk plan och budget 2020-2022
   
 • 21.Redovisning av partistöd 2018
   
 • 22.Inkomna motioner
   
 • 23.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 24.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 17 juni 2019
   
 • 25.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 17 juni 2019
   
 • 26.Förtydligande kring firmatecknare för Lidköpings kommun
   
 • 27.Revidering av taxan "Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel"
   
 • 28.Övrigt, avslutning
   
2019-05-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Anders Löfving (M) och Andreas Bill (C)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (S) om hur trädens betydelse för stadsbilden säkras
   
 • 7.Svar på motion (M och L) om skapa en struktur gällande internationellt samarbete
   
 • 8.Svar på motion (L) om en sammanhållen finanspolicy med riskhantering
   
 • 9.Svar på motion (L) om ett aktivt skolval för alla och gemensamt kösystem
   
 • 10.Slutredovisning av Skogsbäckens förskola med tillhörande kök och matsal för Stenportskolan
   
 • 11.Slutredovisning Vänerköket distributionscentral
   
 • 12.Detaljplan för Guldfisken 1 m fl för antagandeprövning
   
 • 13.Slutredovisning Majåkerskolan
   
 • 14.Slutredovisning Sjölunda skola
   
 • 15.Begäran om omdisponering investeringsbudget 2019, teknisk servicenämnd
   
 • 16.Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökad driftbudget i strategisk plan och budget 2019 efter återremiss från kommunfullmäktige
   
 • 17.Remissvar till Finansdepartementet angående SOU 2018:74 Lite mer lika
   
 • 18.Inkomna motioner
   
 • 19.Motion (V) om uppmärksammande av Mary Andersson
   
 • 20.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 21.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 22.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 maj 2019
   
 • 23.Anmälningar KF 27 maj 2019
   
 • 24.Övrigt, avslutning
   
2019-04-29 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Kristina Classon och Karl Wiktorsson
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) angående tillämpning av bilaga J om jourersättningar på natten
   
 • 7.Årsredovisning 2018
   
 • 8.Omdisponering inom investeringsbudget 2019 räddningsnämnden
   
 • 9.Svar på motion (L) porrfilter i skolans nätverk
   
 • 10.Slutredovisning om- och tillbyggnation av Bäcklidens äldreboende
   
 • 11.Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Motion (SD) om hantering av IS-återvändare
   
 • 14.Motion (V) Underlätta källsortering i offentliga miljöer inom Lidköpings stadskärna
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 16.Val av ersättare till krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 17.Val av ombud till NyföretagarCentrum Lidköping
   
 • 18.Val av ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
   
 • 19.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 29 april 2019
   
 • 20.Redovisning av obesvarade motioner KF 29 april 2019
   
 • 21.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 29 april 2019
   
 • 22.Anmälningar KF 29 april 2019
   
 • 23.Övrigt, avslutning
   
2019-03-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare - förslag Claes-Göran Borg (V) och Lena Blomgren (S)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) ställd av Jenny Hallström (V)
   
 • 7.Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (S) ställd av Tomas Persson (SD)
   
 • 8.Information om Årets stadskärna 2021
   
 • 9.Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan
   
 • 10.Tilläggsanslag för ökat personalomkostnadspålägg, kommunstyrelsens verksamheter
   
 • 11.Nya taxor för Räddningstjänsten Västra Skaraborg
   
 • 12.Svar på motion (V) ökad kollektivresande - ett klimatsmart val
   
 • 13.Svar på motion (L) religionsfrihet för en fungerande integration
   
 • 14.Avveckling av CIEL AB
   
 • 15.5 Förändrat arbetssätt och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund
   
 • 16.Förslag till reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund
   
 • 17.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 18.Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma 11 april 2019
   
 • 19.Inkomna motioner
   
 • 20.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 21.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 mars 2019
   
 • 22.Anmälningar KF 25 mars 2019
   
 • 23.Övrigt, avslutning
   
2019-02-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande KF 25 feb 2019
   
 • 6.Interpellationer och frågor
   
 • 7.Detaljtaxa för Renhållning 2019
   
 • 8.Ändring av taxeintervall avseende barnomsorgsavgift, barn 1-5 år efter återremiss
   
 • 9.Tilläggsanslag till investeringsbudget Ängsholmens förskola
   
 • 10.Svar på motion (L) om en sammanhållen finanspolicy med riskhantering
   
 • 11.Svar på motion (M) om att inrätta en tipskanal för visselblåsare
   
 • 12.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 13.Val av ersättare till kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022
   
 • 14.Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 15.Val av ersättare till krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 16.Val av ersättare till överförmyndarnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 17.Val av representanter till Vänerrådet
   
 • 18.Val av ersättare till styrelsen för AB Bostäder i Lidköping AB
   
 • 19.Val av ersättare till styrelsen för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
   
 • 20.Val av ersättare till AKO-Fastigheter AB
   
 • 21.Val av ersättare till FRIF AB
   
 • 22.Val av ersättare till Pumpen i Lidköping AB
   
 • 23.Val till styrelse och ombud till CIEL AB
   
 • 24.Val av lekmannarevisor och ersättare till CIEL AB
   
 • 25.Nominering till styrelsen samt val av ombud till föreningen PKI-skolan
   
 • 26.Val av lekmannarevisor och ersättare till föreningen PKI-skolan
   
 • 27.Nominering till styrelsen samt val av ombud till Formakademin i Lidköping AB
   
 • 28.Val av lekmannarevisorer och ersättare till AB Bostäder i Lidköping
   
 • 29.Val av lekmannarevisorer och ersättare till AKO-fastigheter AB
   
 • 30.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Lidköping Energi AB
   
 • 31.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
   
 • 32.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Vänerlogistik AB
   
 • 33.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Pumpen i Lidköping AB
   
 • 34.Val av lekmannarevisorer och ersättare till FRIF AB
   
 • 35.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Lidköping Hovby Flygplats AB
   
 • 36.Val av lekmannarevisor och ersättare till Destination Läckö-Kinnekulle AB
   
 • 37.Val av lekmannarevisor och ersättare till Tillväxt Lidköping AB
   
 • 38.Val av lekmannarevisor och ersättare till Fastbit AB
   
 • 39.Val av lekmannarevisor ersättare till Vänerhamn AB
   
 • 40.Val av lekmannarevisor till stiftelsen Rörstrands Porslinssamlingar
   
 • 41.Val av lekmannarevisor till Exportstiftelsen ITM
   
 • 42.Val av lekmannarevisor till kommunalförbundet Göliska IT
   
 • 43.Val av revisor till Berga stipendiefond
   
 • 44.Val av lekmannarevisor till Anna-Lisa Lidbecks uppfostringsanstalt
   
 • 45.Val av lekmannarevisorer till John Hedin stiftelse Lidköping A och John Hedin stiftelse Lidköping B
   
 • 46.Val av lekmannarevisor och ersättare till Stolastiftelsen
   
 • 47.Val av lekmannarevisorer till stiftelser
   
 • 48.Inkommen motion (V) om att göra internationella kvinnodagen till kommunal aggdag i Lidköping
   
 • 49.Inkommen motion (V) om att Lidköpings kommun behöver påskynda och förstärka planering samt att ta fram åtgärder som kan främja ett sammanhållet och levande centrumområde
   
 • 50.Inkomna motioner
   
 • 51.Redovisning av inkomna medborgarförslag 25 februari 2019
   
 • 52.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 februari 2019
   
 • 53.Anmälningar KF 25 februari 2019
   
 • 54.Övrigt, avslutning
   
2019-01-21 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Ljudfiler saknas pga teknikhaveri i jludanläggningen i Lidbeckska huset.
   
2018-12-10 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 6.Val av revisorer till kommunrevisonen
   
 • 7.Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022
   
 • 8.Val av ledamöter och ersättare till barn- och skolnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 9.Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 10.Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 11.Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 12.Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 13.Val av ledamöter och ersättare till social- och arbetsmarknadsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 14.Val av ledamöter och ersättare till samhällsbyggnadsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 15.Val av ledamöter och ersättare till teknisk servicenämnd, mandatperioden 2019-2022
   
 • 16.Val av ledamöter och ersättare till räddningsnämnden Västra Skaraborg, mandatperioden 2019-2022
   
 • 17.Val av ledamöter och ersättare till valnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 18.Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 19.Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 20.Val av representanter till arvodesberedningen
   
 • 21.Val till styrelse och ombud till Lidköping Energi AB (Utgår)
   
 • 22.Val till styrelse och ombud till AB Bostäder i Lidköping AB (Utgår)
   
 • 23.Val till styrelse och ombud till Lidköpings Näringslivsfastigheter AB (Utgår)
   
 • 24.Val till styrelse och ombud till Lidköping/Hovby Flygplats AB (Utgår)
   
 • 25.Val till styrelse och ombud till FRIF AB (Utgår)
   
 • 26.Val till styrelse och ombud till Pumpen AB (Utgår)
   
 • 27.Val till styrelse och ombud till AKO-Fastigheter AB (Utgår)
   
 • 28.Val till styrelse och ombud till CIEL AB (Utgår)
   
 • 29.Val till styrelse och ombud till Lidköpings Vänerlogistik AB (Utgår)
   
 • 30.Nominering till styrelse och val av ombud till Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB (Utgår)
   
 • 31.Val till styrelse och ombud till Tillväxt Lidköping AB (Utgår)
   
 • 32.Val till styrelse och ombud till Fastbit AB (Utgår)
   
 • 33.Val till styrelse och ombud till Vänerhamn AB (Utgår)
   
 • 34.Val av ledamöter och ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
   
 • 35.Val av ledamöter och ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
   
 • 36.Val av ledamöter och ersättare samt representanter till Tolkförmedling Väst
   
 • 37.Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
   
 • 38.Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förening
   
 • 39.Val av ledamot och ersättare till Kollektivtrafikrådet Skaraborg
   
 • 40.Val till styrelsen till Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle (Utgår)
   
 • 41.Val av ombud till NyföretagarCentrum Lidköping
   
 • 42.Val av ombud till Kommunforskning i Väst (KFI) (Utgår)
   
 • 43.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Vänerns Vattenvårdsförbund
   
 • 44.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Vänersamarbetet ekonomisk förening
   
 • 45.Val av ombud till Luft i Väst
   
 • 46.Val av ledamot och ersättare samt ombud till Skaraborgs föreningsarkiv
   
 • 47.Val av ombud till Inera AB samt representanter till ägarrådet (Utgår delvis)
   
 • 48.Val av ombud till Netwest Sweden AB
   
 • 49.Val av ombud till Svenska Stadsnätsföreningen
  50: Val och nomineringar till Svenskt Vatten
   
 • 51.Val av ombud till Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening
   
 • 52.Nominering av ledamot till Sveriges Miljökommuner
   
 • 53.Nominering till styrelsen samt val av ombud till Formakademin i Lidköping AB
   
 • 54.Nominering till styrelsen samt val av ombud till Föreningen PKI-skolan
   
 • 55.Inkallelseordning för ersättare i nämnder i Lidköpings kommun mandatperioden 2019-2022
   
 • 56.Riktlinjer för markanvisningar
   
 • 57.Prissättning av verksamhetsmark
   
 • 58.Begäran om tilläggsanslag för tecknande av nytt lokalt samverkansavtal för ungdomsmottagning
   
 • 59.Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
   
 • 60.Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2017
   
 • 61.Samverkansöverenskommelse gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
   
 • 62.Antagande av program för social hållbarhet med tillhörande reglemente
   
 • 63.Utbetalning av partistöd 2019
   
 • 64.Svar på motion (SD) om att utreda kostnad och placering av inomhushall avsedd för sportskytte
   
 • 65.Svar på motion (L) ett aktivt skolval för alla och gemensamt kösystem
   
 • 66.Svar på motion (L) en förändrad inriktning gällande grundskolan i Lidköping
   
 • 67.Inkomna motioner
   
 • 68.Inkommen motion (L) och (M) Skapa en struktur gällande internationellt samarbete
   
 • 69.Inkommen motion (SD) Reinvestering i bentligt avloppsreningsverk
   
 • 70.Inkommen motion (SD) Införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd
   
 • 71.Inkommen motion (V) Temalekplats i Lidköpings centrum
   
 • 72.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 73.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 10 december 2018
   
 • 74.Anmälningar KF 10 december 2018
   
 • 75.Övrigt, avslutning
   
2018-11-19 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Strategisk plan och budget 2019-2021 för fastställande av kommunfullmäktige
   
 • 6.Begäran omdisponering och tilläggsanslag investeringsbudget 2018, teknisk servicenämnd
   
 • 7.Ändring av taxeintervall avseende barnomsorgsavgift, barn 1-5 år
   
 • 8.Upplåningsram internbanken 2019
   
 • 9.Digitaliseringsprogram för Lidköpings kommun
   
 • 10.Inkomna motioner
   
 • 11.Inkommen motion (V) För ett levande torg genom en hållbar torghandel
   
 • 12.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 13.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 14.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 19 november 2018
   
 • 15.Anmälningar KF 19 november 2018
   
 • 16.Övrigt, avslutning
   
2018-10-29 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Anmälan av Länsstyrelsens protokoll vid röstsammanräkning för val till kommunfullmäktige i Lidköping - 2018
   
 • 5.Val till kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2018-2020
   
 • 6.Val av ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
   
 • 7.Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
   
 • 8.Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
   
 • 9.Presentation av ledamöter
   
 • 10.Allmänhetens frågestund
   
 • 11.Delårsrapport 2 2018
   
 • 12.Revidering av reglemente för valnämnden
   
 • 13.Antagande av nytt arkivreglemente
   
 • 14.Revidering av revisionsreglemente
   
 • 15.Avbryta integrationssatsningen förstärkt föreningsbidrag
   
 • 16.Översiktsplan Lidköpings kommun - Antagande
   
 • 17.Revidering av riktlinjer för styrkort och ledningssystem
   
 • 18.Ny process för strategisk plan och budget
   
 • 19.Komplettering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
   
 • 20.Avtal om utökning av Lidköpings kommuns kommunala väghållningsområde mot Filsbäck och övertagande av befintlig väg 44
   
 • 21.Svar på motion (SD) angående integration av nyanlända
   
 • 22.Svar på motion (M) om lokalt tiggeriförbud
   
 • 23.Svar på återremiss om motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år
   
 • 24.Inkomna motioner
   
 • 25.Motion angående delaktighet i motionsberedning.
   
 • 26.Inkommen motion (V) En strategi för ökad solenergi i kommunen
   
 • 27.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 28.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 29 oktober 2018
   
 • 29.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 29 oktober 2018
   
 • 30.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 29 oktober 2018
   
 • 31.Redovisning av obesvarade motioner KF 29 oktober 2018
   
 • 32.Anmälningar KF 29 oktober 2018
   
 • 33.Övrigt, avslutning
   
2018-09-24 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Slutredovisning av Larmcentral Räddningstjänsten
   
 • 7.Reglemente för överförmyndarnämnden
   
 • 8.Ny parkeringsnorm för Lidköpings kommun
   
 • 9.Prissättning för kommunala tomter för småhusbyggnation
   
 • 10.Detaljplan för del av Erstorp 2:1 m fl Lidköpings kommun
   
 • 11.Detaljtaxa Lidköping Elnät 2019
   
 • 12.Detaljtaxa VA 2019
   
 • 13.Avveckling av lokaler inom social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 14.Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
   
 • 15.Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige